Nasjonalparkstyrets oppgaver

Nasjonalparkstyret gjennomfører årlig tiltak som skjøtsel, informasjon og tilrettelegging. Nasjonalparkstyret har et sekretariat som består av fire nasjonalparkforvaltere som har kontor på Nordland nasjonalparksenter på Storjord i Saltdal.

Rammene for hvordan området skal forvaltes finner vi i verneforskriften. I tillegg er det laget en forvaltningsplan som gir retningslinjer for hvordan verneforskriften skal tolkes, og som utdyper hva som menes med bestemmelsene i verneforskriften.

Det er verneformålet og verneforskriften som er styrende for hva som kan tillates av aktiviteter og tiltak i området. Rago nasjonalpark har en besøksstrategi som skal sikre gode opplevelser for den besøkende og fremme lokal verdiskapning, samtidig som naturverdiene ivaretas.

For å lese mer om Midtre Nordland nasjonalparkstyre og områdene vi forvalter, besøk gjerne vår hjemmeside her.

Foto: Laila Ingvaldsen

Foto: Jim Kristensen

Naturoppsyn

Statskog Fjelltjenesten utfører tilsynsoppgaver på vegne av Statens Naturoppsyn i Rago. Oppsynet utfører oppdrag på bestilling fra nasjonalparkstyret og generelle oppsynsoppgaver som oppfølging av verneforskriftene.

Naturoppsynet har som oppgave å drive tilsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Naturoppsynet gjennomfører skjøtsels-, registrerings-, og tilretteleggingsoppgaver og jobber også med informasjon og naturveiledning.

Kontakt oss

Besøksadresse

Nordland nasjonalparksenter, Saltfjellveien 2035, 8255 Røkland

Kontaktperson for Rago nasjonalpark

Erik Jonas Andersen, erik.jonas.andersen@statsforvalteren.no, 755 31 561

Naturoppsyn

Tore Veisetaune, tve@statskog.no, 916 27 036

Søknader sendes til fmnopost@fylkesmannen.no

Foto: Bjørn Jørgensen