Nasjonalparkstyrets oppgaver

Nasjonalparkstyret gjennomfører årlig tiltak som skjøtsel, informasjon og tilrettelegging. Nasjonalparkstyret har et sekretariat som består av fire nasjonalparkforvaltere som har kontor på Nordland nasjonalparksenter på Storjord i Saltdal.

Rammene for hvordan området skal forvaltes finner vi i verneforskriften. I tillegg er det laget en forvaltningsplan som gir retningslinjer for hvordan verneforskriften skal tolkes, og som utdyper hva som menes med bestemmelsene i verneforskriften.

Det er verneformålet og verneforskriften som er styrende for hva som kan tillates av aktiviteter og tiltak i området. Rago nasjonalpark har en besøksstrategi som skal sikre gode opplevelser for den besøkende og fremme lokal verdiskapning, samtidig som naturverdiene ivaretas.

Foto: Laila Ingvaldsen

Foto: Jim Kristensen

Naturoppsyn

Statskog Fjelltjenesten utfører tilsynsoppgaver på vegne av Statens Naturoppsyn i Rago. Oppsynet utfører oppdrag på bestilling fra nasjonalparkstyret og generelle oppsynsoppgaver som oppfølging av verneforskriftene.

Naturoppsynet har som oppgave å drive tilsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Naturoppsynet gjennomfører skjøtsels-, registrerings-, og tilretteleggingsoppgaver og jobber også med informasjon og naturveiledning.

Kontakt oss

Besøksadresse

Nordland nasjonalparksenter, Saltfjellveien 2035, 8255 Røkland

Kontaktperson for Rago nasjonalpark

Marius Saunders, masau@fylkesmannen.no, 75 53 15 62

Naturoppsyn

Tore Veisetaune, tve@statskog.no, 916 27 036

Søknader sendes til fmnopost@fylkesmannen.no

Foto: Bjørn Jørgensen

Følg oss på Facebook

Kontakt oss

Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Martu@statsforvalteren.no
Tlf.: 48 21 52 84
Besøksadresse:  Nordland nasjonalparksenter, Saltfjellveien 2035, 8255 Røkland
Postadresse: Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Saltfjellveien 2035, 8255 Røkland

Rago nasjonalpark logo

Storskogvatnet: Sludd 2°
Litlverivatnet: Sludd 2°